Tải ảnh lên
Chọn ảnh từ thư viện

.jpeg | .jpg | .png <=1.5MB

Bằng cách nhấn Đăng bài, bạn đồng ý với Thể lệ cuộc thi.